Nosokómos en de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging (NVV) ijverden vanaf 1907 voor een wettelijk beschermd diploma, om schade aan patiënten door onopgeleiden te voorkomen. Artsen, ook verenigd in de Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging, vreesden dergelijke ‘staatsinmenging’. Toch drong minister van Binnenlandse Zaken P.W.A. Cort van der Linden – getrouwd met een verpleegster –  in 1914 aan op een advies ter zake. Zijn opvolger, P.J.M. Aalberse, stelde daarop in 1921 het Staatstoezicht in op de eindexamens van alle verpleegopleidingen. De houders van diploma A (Algemene en Bijzondere Ziekenverpleging) en diploma B (Verpleging van Zenuwzieken en Krankzinnigen) kregen bovendien een wettelijk beschermde titel en de plicht tot het dragen van een insigne. Per januari 1924 werd de Wet van kracht: de verpleegsters en verplegers moesten het eindexamen en het insigne zelf betalen.

MEER WETEN
  • Aalberse, P.J.M. (1920). Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van Wet tot wettelijke bescherming van het diploma ziekenverpleging. Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen, Nummer 219, stuk 3, 1-3.
  • Aalberse, P.J.M. en Ch. Ruijs de Beerenbrouck (1921a). Memorie van Antwoord op de Algemeene beschouwingen. Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen, Nummer 219, stuk 5, 7-8.
  • Aalberse, P.J.M. en Ch. Ruijs de Beerenbrouck (1921b). Gewijzigd ontwerp vanWet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging. Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen, Nummer 219, stuk 6, 8-9.
  • Aalberse, P.J.M. en Ch. Ruijs de Beerenbrouck. (1921c). Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging. Staatsblad 21 mei, Besluit 702, 253.
  • Lanschot-Hubrecht, J.C. van (red.) (1913).Waarom is een wettelijke regeling van opleidingen en examens voor verplegenden van staatswege dringend nodig? Amsterdam: Vereeniging tot verkrijging van eene wettelijke regeling van de opleiding en examens voor verplegenden.
  • Stegge, Cecile aan de (2012). Een wettelijk beschermd diploma in het verplegen van zenuwzieken en krankzinnigen (1904-1924). In Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland, 1830-1980. Maastricht: Maastricht University Press, 309-335.
Foto: Katholieke Documentatiecentrum Nijmegen